Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.thomasthielens.be/. Door uzelf toegang te verschaffen tot en/of gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

Deze website is eigendom van landmeter-expert Thomas Thielens BV ovv BVBA, zetelend in de Graaf Van Hoornestraat 30 – 9850 Nevele, Telefoon: +0473 39 42 21, e-mail: info@thomasthielens.be, ondernemingsnummer: BE 0644.839.865.

Algemene betalingsvoorwaarden

BETALINGSDATUM
Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de firma. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geniet de klant m.a.w. geen uitstel van betaling.

VERWIJLINTERESTEN
Indien de factuur niet betaald wordt op de vervaldatum, wordt er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest opeisbaar gelijk aan 10%, of de wettelijke interestvoet indien die meer bedraagt.

SCHADEBEDING
Indien de factuur onbetaald blijft op de vervaldag, wordt het saldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 10%, met een minimum van € 100.

OPEISBAARHEID
Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de opeisbaarheid mee van alle andere facturen ten laste van de zelfde schuldenaar.

INNINGSKOSTEN
Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de schuldenaar.

KLACHTEN
Alle klachten dienen binnen de vijf kalenderdagen aangetekend te gebeuren.

TWIST
Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht, de Rechtbank van Gent geniet hierin uitsluitende bevoegdheid.

GELDIGHEID
Enkel deze betalingsvoorwaarden zijn geldig, alle overige betalingsvoorwaarden, inbegrepen deze opgelegd door enige andere partij zijn niet geldig.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan landmeter-expert Thomas Thielens of derden. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van landmeter-expert Thomas Thielens de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe :

–  De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken

–  Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt

–  De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)

–  De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom

–  De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan landmeter-expert Thomas Thielens te vragen.

 

Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van landmeter-expert Thomas Thielens of derden, verbindt u zich ertoe landmeter-expert Thomas Thielens of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van landmeter-expert Thomas Thielens of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Persoonsgegevens

Landmeter-expert Thomas Thielens verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker landmeter-expert Thomas Thielens toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van landmeter-expert Thomas Thielens met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met landmeter-expert Thomas Thielens contractueel verbonden ondernemingen. Conform de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens beschikt U over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan landmeter-expert Thomas Thielens, Krevelstraat 10, 8581 Kerkhove. Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Uw elektronische contactgegevens kunnen door landmeter-expert Thomas Thielens worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer landmeter-expert Thomas Thielens elektronische contactgegevens die hij heeft verkregen bij de levering van bepaalde diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige diensten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande schriftelijk richten tot landmeter-expert Thomas Thielens, Krevelstraat 10, 8581 Kerkhove.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Landmeter-expert Thomas Thielens kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

Informatie op de website

De informatie die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Landmeter-expert Thomas Thielens staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Landmeter-expert Thomas Thielens is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Landmeter-expert Thomas Thielens behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen, zonder voorafgaandelijke aankondiging of kennisgeving.

Werking van de website

Landmeter-expert Thomas Thielens geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Landmeter-expert Thomas Thielens kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Landmeter-expert Thomas Thielens heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door landmeter-expert Thomas Thielens houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Adviezen via de website

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien er alsnog via de website rechtstreekse of onrechtstreekse adviezen worden gegeven voor het nemen van juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat landmeter-expert Thomas Thielens hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.

Links naar deze website

Het aanleggen van hyperlinks naar de website http://www.thomasthielens.be is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van landmeter-expert Thomas Thielens. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Paswoorden en beveiligde delen van de site

U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site. De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient landmeter-expert Thomas Thielens onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van landmeter-expert Thomas Thielens.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.