Landmeter Thielens gaat pragmatisch te werk bij constructieve plaatsbeschrijvingen.
Opdat partijen over een tegensprekelijk verslag kunnen beschikken.

Constructieve plaatsbeschrijving

De constructieve plaatsbeschrijving kan zowel door de bouwheer als de aanpalende eigenaar aangevraagd worden.
Het proces verbaal omvat een gedetailleerde beschrijving van de onderzochte bouwdelen en een nauwkeurige beschrijving van de voorkomende schade.
Dit kunnen zijn: barstjes, zettingsscheuren, vochtsporen, corrosie, beschadigd schrijnwerk, …
In de beschrijving wordt stelselmatig verwezen naar een verduidelijkende genummerde fotoreportage, dewelke deel uit maakt van het verslag.

Het proces verbaal van constructieve plaatsbeschrijving wordt steeds tegensprekelijk opgesteld.
Dit houdt in dat zowel de bouwheer als de aanpalende eigenaar het recht hebben de bevindingen tegen te spreken.
Zij kunnen zich hierin laten bijstaan door een expert naar keuze.

De constructieve plaatsbeschrijving zal plaatsvinden vóór aanvang der werken, eventueel tussentijds bij het wisselen van aannemer, en andermaal na afloop.

De plaatsbeschrijving bij aanvang der werken zal als referentieverslag dienen voor eventuele geleden schade, nader onderzocht door de verzekeringsexpert.
De plaatsbeschrijving na afloop der werken, ook wel de staat van vergelijking genoemd, zal na afloop der werken opgenomen worden en zal enkel de verschilpunten met het PV bij aanvang der werken opsommen.

Gezien het maken van afspraken met de buren hun tijd en beschikbaarheid vergt, is het aangewezen de expert tijdig met de opdracht te gelasten.

 

Locatieve plaatsbeschrijving

Art.1730 §1 BW schrijft voor dat de partijen een omstandige plaatsbeschrijving zullen opstellen, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening.
Deze plaatsbeschrijving wordt opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning.
Hij wordt gevoegd bij de geschreven huurovereenkomst en zal eveneens onderworpen zijn aan de registratie.

Zowel huurder als verhuurder kunnen zich hierin laten bijstaan door een expert, of samen een expert aanstellen.
Deze zal de verhuurde lokalen en goederen omstandig beschrijven met opname van de staat waarin deze zich bevinden.
Eventuele onregelmatigheden dienen hierbij tevens goed beschreven te worden.
Beide partijen kunnen in dit proces hun bemerkingen vrij overmaken.

Volgens Art.1731 §1 BW wordt er bij afwezigheid van een omstandige plaatsbeschrijving vermoed dat de huurder het gehuurde goed ontvangen heeft in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, behoudens tegenbewijs, dat door alle middelen kan worden geleverd.
Het is dus van primordiaal belang de zaken deskundig te laten inventariseren bij aanvang van het huurceel, teneinde alle gebeurlijkheden te voorkomen.

Is er wel een omstandige plaatsbeschrijving opgemaakt, dan moet de huurder het goed teruggeven zoals hij het, volgens die beschrijving, ontvangen heeft,
met uitzondering van hetgeen door ouderdom of overmacht is teniet gegaan of beschadigd. (Art.1731 §2 BW)
Dit geldt dus voor alle schade, behoudens deze door normale sleet/normaal gebruik en overmacht.

Het overzichtelijke verslag van Thomas Thielens maakt het de partijen makkelijk om zelf de keuring na afloop van het huurceel te doen.