Thielens landmeters is gespecialiseerd in juridische opmetingen.
Hier vindt u een greep uit ons aanbod.

Notariële opmetingen met Prekadastratie

Divers opmetingen ter verkoop en verdeling van eigendommen, delen van percelen, privatieven uit een mede-eigendom of volumepercelen.
Opmaak van afbakeningsplannen met prekadastratie bij de AAPD. Hierbij wordt het plan geprekadastreerd en worden planreferte en gereserveerde perceelnummers toegekend.

Bij opmaak van afbakeningsplannen met privatieven in een mede-eigendom zoals bv. een appartementsgebouw behoort het opmaak van een verslag der aandelen in de mede-eigendom met berekening van de quotiteiten tevens tot de mogelijkheden.
De quotiteiten worden op een onderbouwde manier berekend met rapportage in een uitgebreid verslag.
Afbakeningsplan en verslag der quotiteiten stellen de partijen en notaris in staat een basisakte op te stellen.

Grensbepaling

Landmeter Thielens neemt de bestaande toestand op ter plaatse tijdens de opmeting, en gaat daarna over tot het vastleggen van de perceelsgrenzen dewelke uitgewerkt worden in een opmetingsplan. Indien dit opportuun is kan een PV van afpaling opgesteld worden. Na een grensbepaling kan het perceel in sommige gevallen ook opgesplitst worden, wat zich vertaald in een PV van opsplitsing.

Grensbepalingen en de op opmeting- en afbakeningsplannen weergegeven eigendomsgrenzen zijn steeds eenzijdig bepaald op basis van de beschikbare aangereikte stukken. Om een eigendomsgrens tegensprekelijk vast te leggen dient -m.u.v. van enkele uitzonderlijke gevallen- steeds overgegaan te worden tot een Afpaling met de aanpalende eigenaar(s). Waarbij elke partij zijn (technisch) raadsman aanduid, een landmeter-expert naar keuze aanwijst of erkend. Op basis van de noodzakelijke opmetingen op het terrein en de beschikbare en door partijen aangereikte stukken zal de grens in der minne bepaald worden en worden bevestigd in een proces verbaal van afpaling. Hetwelk door partijen wordt ondertekend. Vaak door de meest gerede partij ter registratie wordt aangeboden (vaste datum). Het PV van afpaling kan een authentiek karakter krijgen door te worden gevoegd aan een authentieke akte zoals daar o.a. zijn: een notariële akte of een akkoordvonnis voor bv. het vredegerecht.

Architecturale meting

Genoemd naar de architecten, omvat een architecturale meting de bestaande toestand van een site ingemeten volgens de wensen van de architect. Dit teneinde hem in staat te stellen om zijn ontwerp te baseren op en/of te toetsen aan de huidige situatie. Daarnaast zijn architecturale metingen ideaal om allerhande vergunningsaanvragen te verduidelijken, zoals daar zijn; de vergunningen tot bouwen, verbouwen, slopen, …

Volgende gegevens kunnen opgenomen worden in diverse plannen: grenzen, gevels & gabarit, contouren van gebouwen, plattegronden, dragende structuren, nutsvoorzieningen, verhardingen, beplantingen, en alle gewenste hoogtes in TAW.

As built

Na voltooiing van de werkzaamheden wordt de bestaande toestand  van een wegenis/park/plein/site opgemeten en verwerkt tot een as built plan met aanduiding van het materiaalgebruik met hun respectievelijke oppervlaktes of lopende meters.

PV van muurovername

Is het gewenst een te paard staande muur deels over te nemen, dan wordt de overnameprijs berekend door landmeter Thielens in een PV van muurovername. U kunt bij ons ook steeds terecht voor persoonlijk advies omtrent deze zaken.

Uitzetwerk

Ontworpen constructies, assen en lijnen worden op de werf uitgezet.
Punten worden gemarkeerd om gematerialiseerd door piketten/nagels op bruggen/bouwplanken.
Ook het uitzetten op gevels behoort tot de mogelijkheden.

Het uitzetten van locaties of boeien in waterlichamen behoort tevens tot de mogelijkheden.
Zie Hydrografie.

Hoogtemeting

Er wordt ter plaatse een hoogtenet gelopen met een dichtheid naar wens van de klant. (bv 10x 10m of 5 x 5 m of andere)
Dit hoogtenet wordt door de landmeter verwerkt tot een terreinmodel in een plan van hoogtemeting.
Indien gewenst kunnen er hoogtelijnen aangebracht worden en kunnen volumes en grondverzet berekend worden.
Zo wordt het reliëf zichtbaar en zijn niveauverschillen precies berekenbaar.
Indien gewenst kunnen de hoogtes van gebouwen en dergelijke mee geïmplementeerd worden in deze plannen.

Hoogtemetingen voor en na werken met nazicht op grondverzet en volumeberekeningen zijn mogelijk.
Digitale terreinmodellen kunnen worden opgemaakt met weergave van hoogtelijnen of een kleurcode.
Ook het opmeten van waterlichamen zoals vijvers, plassen, rivieren, etc. behoort tot de mogelijkheden.

Met een hoogtemeting van een landmeter-expert beschikt u over een onafhankelijk plan van het maaiveld en de waterbodem.

Grondverzet

Na het lopen van een hoogtenet ter plaatse kan het grondverzet berekend worden volgens de wensen van de klant.
Dit tot nivellering van terreinen, berekenen volumes aanvul- / afvoergrond, etc.

Voor grote oppervlaktes zoals bijvoorbeeld te nivelleren percelen landbouwgrond kunnen hoogtepunten vlot opgenomen worden met behulp van een 4×4.
Zo wordt vlot gewerkt met als resultaat een kaart met regelmatig verdeelde hoogtepunten over een grote oppervlakte.

Controle en nazicht op (ongewenst) grondverzet of storten van puin in waterwegen (bv. in het historisch centrum van Gent) zijn tevens mogelijk.
Hiervoor wordt eenmaal voor en andermaal na de werken een plan opgemaakt van de bodem van de waterweg palend aan de werf.

Zettingsmeting

Na een nulmeting  voor het verlagen van de grondwaterstand,
worden tijdens de grondbemaling op regelmatige tijdstippen vaste zettingsbouten ingemeten.
Na iedere zettingsmeting wordt de eventuele zetting gerapporteerd aan betrokken partijen.
De locatie van de zettingsbouten en het interval tussen de verschillende controlemetingen wordt door de ingenieur bepaald.

Verticaliteit

Nazicht verticaliteit van (scheids-)muren.
Nauwkeurig opmeten van de vrije ruimte tussen aanpalende (geaccidenteerde) gebouwen.
Dit op de diverse gewenste hoogtes.