Waterkaarten van vijvers en plassen

Met de SURVEY meetboot wordt de waterbodem van vijvers en plassen volledig in kaart gebracht. Afhankelijk van het budget en het gewenste detail worden zelf grote plassen en meren vlot ingemeten. Ook de oever en directe omgeving kan worden opgemeten om tot een mooi totaalbeeld te komen.

Met het leesbaar in kaart brengen van het waterlichaam bekomt men een waterkaart met hydrografische dieptelijnen en/of een diepte aangevende kleurcode.  Met weergave van de dieptepeilen in TAW. Het niveau van het water wordt berekend t.o.v. vaste ijkpunten (TAW) en de bodem met een gewenste dichtheid (vb. 10 x 10m, 5 x 5 m tot zelf 1 x 1 m).

Met deze kaart brengt u de vijver in de gewenste nauwkeurigheid in kaart en kunnen gebruikers, beheerder en partners goed en duidelijk geïnformeerd worden. De anders onder het wateroppervlak verborgen bodem wordt eenvoudig afleesbaar op de (digitale) kaart.

Sterke niveauverschillen, steile onderwaterhellingen, afgronden, diepe en ondiepe stukken worden zichtbaar en kunnen zo nodig aangepakt worden. De beheerder kan hiermee aan de slag om tot een goed beheersplan van en rond het waterlichaam te komen.

Gevaarlijke zones kunnen op het water gemarkeerd worden.* De kaart kan helpen bij het bepalen van veilige zwemzones, het afbakenen van herstelgebieden en het eventueel gericht gaan plannen van bodemnivelleringswerken waar nodig.
*De precieze locatie kan terug aangeduid worden op het water.

Monitoren van baggerwerken

Aan de hand van de waterkaart kan beslist worden om bepaalde delen op te hogen of uit te diepen. De precieze zones kunnen aangeduid worden met boeien om het wateroppervlak. De volumes slibverzet kunnen worden berekend en het uitgevoerde grondverzet kan worden gecontroleerd. Door de precieze plaatsing van boeien kan gericht genivelleerd worden met monitoring voor en na werken.

PV van vaststelling dieptepeil

Langs kwetsbare oevers of bv. in het historisch centrum van Gent wordt voor en na geplande werken aan en langs de oever een plan met dieptepeilen van de oever van de waterweg gevraagd. Dit wordt eenmaal gemeten en gerapporteerd bij aanvang der werken, andermaal na afloop der werken. Om eventuele ongewenste reliëfwijzigingen in kaart te brengen. Dan wel om de goede staat te kunnen aantonen. Dit gaat samen met de plaatsbeschrijving voor en na werken. Het vaststellen van (de afwezigheid van) grondverzet gebeurt met rapportage in plan en/of proces verbaal.

Diepgang waterwegen

Het opmeten van de diepgang van waterwegen ter aanvulling en actualisatie van bestaande waterwegkaarten.
Met de SURVEY meetboot kunnen open waterwegen tot kleine armen en rivieren ingemeten worden.
Er kan tot op ondiepe plaatsen met slechts 60 cm diepgang gemeten worden. Met de kleine flexibel inzetbare meetboot kunnen ook afgesloten waterlichamen zoals bijvoorbeeld oude Schelde of Leie armen perfect opgemeten worden.

Volume waterkolom

Na opmeting van de waterbodem van bijvoorbeeld een groot waterreservoir of waterbekken wordt het volume berekend van de waterkolom tot aan de huidige of gewenste waterlijn. De bevindingen worden gerapporteerd in een meetverslag met publicatie van het bekomen volume. Wat kan dienen als attest van onafhankelijke vaststelling.

Volume bodemgestel

Berekenen van volumes van zowel het bodemgestel in en naast het water.

Offshore expertises

Constructieve plaatsbeschrijving bij aanvang der werken op en aan het water. Mogelijk in combinatie met hydrografische vaststellingen.
Offshore expertises zijn mogelijk op en langs binnenwateren en voor de kust.

Meetmethode hydrografie

Met de SURVEY meetboot wordt met singlebeam echolood het dieptepeil gemeten en gekoppeld aan een GNSS locatiebepaling in het Lambert ’72 stelsel.
Om zo tot een precieze 3D locatiebepaling van de bodem te bekomen.

Het singlebeam echolood werkt door geluidsgolven naar de bodem te zenden. Met het tijdsverschil tussen zenden en ontvangen van het signaal wordt de waterdiepte bepaald. De locatie van de gemeten bodemdiepte wordt vastgelegd met een RTK (Real Time Kinematic) GNSS-meettoestel (GPS). Tijdens de singlebeam metingen wordt met een vaartuig over de onderzoekslocatie gevaren. Hiermee kan de bodemligging van de gevaren lijnen in kaart worden gebracht. De singlebeam wordt gebruikt in combinatie met de lichte SURVEY boot zodat we overal en snel kunnen komen. Een ander voordeel is dat ook op ondiepe locaties van circa 60 cm gemeten kan worden. Op plaatsen waar geen GPS ontvangst is kan gekoppeld aan een totaalstation gemeten worden.

De kleine flexibele SURVEY meetboot is breed inzetbaar met trailer en 4×4.